Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Важно!


Считано от 14.11.2018 г. са утвърдени нови образци на Заявления по чл.67 и чл. 78 от ЗУО
 
================================================================================
Относно осигуряването на собствения принос за проекти на общините по управление на отпадъците, финансирани със средства от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, е възможно необходимите средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, да бъдат освободени от сметката на РИОСВ на по-ранен етап, преди приключване на проекта, при условията на чл. 25. ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

================================================================================

Насоки за реализиране на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците.
 
================================================================================
  
Във връзка с постъпващите въпроси, относно разработване на общински програми за управление на отпадъците, МОСВ предоставя следната информация:
 
   Към настоящия момент, министерство на околната среда и водите разработва Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Предстои и разработване на указания за разработване на общински програми. Общинските програми се подготвят и приемат за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на  отпадъците.  Разработват се в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината и изискванията по глава втора, раздел III от Закона за управление на отпадъците - Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   В тази връзка, с цел изпълняване изискванията на Закона за управление на отпадъците е необходимо в случай, че общинската програма е с изтекъл срок, да се удължи нейното действие чрез приемане на актуализиран план за действие, в който да се включат мерки за 2014 г.
   В заключение, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се предвижда срока за изготвяне на общинските програми да бъде удължен до края на 2014 г.

===============================================================================

- Банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността/съгласно чл.69,ал.6 ЗУО/
 - Подаване на заявление за прекратяване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ да става 3/три/ месеца преди изтичане на банковата гаранция.

===============================================================================

От >>>тук<<< можете да се запознаете с някои насоки, относно прилагане на Закона за управление на отпадъците, (Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.) и отговори на най-често задаваните въпроси.

================================================================================
1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата
 2.  Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване. За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество на разделно събраните при източника на образуване на отпадъци.
 
3. Методът за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО по образец № 1 от приложение № 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.
Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2014 г.
 
 4. Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО
 

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»