Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Важно!

ВАЖНО!!!

С Постановление на Министерски съвет №354 от 26 октомври 2021 г. е приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) (oбн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г.).
Наредбата има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху водната среда и върху здравето на човека, както и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали с цел ефикасно функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС). 
Чрез ННВОППВОС се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.
С влизане в сила на Наредбата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има наложени на пазара заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса. Продуктите, които ще бъдат забранени за пускане на пазара са: пластмасови клечки за уши, чинийки, пластмасови прибори за хранене, бъркалки за кафе, сламки, кутийки за храна у чашки от експандиран полистирен, дръжки за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.
Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени пластмасови продукти С наредбата се определят:
1. мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ);
2. изискванията към определени ППЕУ;
3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ;
4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и рециклиране на ППЕУ;
5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса;
6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ В НИСО!!!
 
Съгласно последното изменение и допълнение от 01.10.2021 г. на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1, се регламентират следните промени:
 
Относно воденето на отчетност и предоставяне на информация в Националната информационна система „ОТПАДЪЦИ” /НИСО/:
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.) , в случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.
Съгласно чл. 11 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
Съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22б от Наредбата за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
Съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
Съгласно чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), след изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Относно превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, за които не се изисква нотификация:
Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, се изпраща до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно Приложение № 52 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от получателите на отпадъците.
Съгласно чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, са задължени да изпращат до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg, не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

================================================================================

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.


===============================================================================
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!
29.04.2021 г.

В изпълнение на Заповед №РД-473 от 28.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.07.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще може да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.

Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г. 

От 15.04.2021г.  НИСО е обновена. Администраторът на профил  има възможност да променя името на задълженото лице в НИСО. Указания за това са публикувани в Ръководството към НИСО за външни потребители - стр. 120-121. 

Указания, относно реда и начина на водене на отчетността в НИСО, свързана с образуването на отпадъци от 17-та и 20-та група:

За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 
===============================================================================  
 
Насоки за разработване на общински програми за управление на отпадъците
 
===============================================================================

- Банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността/съгласно чл.69,ал.6 ЗУО/
 - Подаване на заявление за прекратяване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ да става 3/три/ месеца преди изтичане на банковата гаранция.

===============================================================================

От >>>тук<<< можете да се запознаете с някои насоки, относно прилагане на Закона за управление на отпадъците, (Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.) и отговори на най-често задаваните въпроси.

================================================================================
1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата
2.  Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване. За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество на разделно събраните при източника на образуване на отпадъци.
 
3. Методът за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО по образец № 1 от приложение № 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Заповед № 189/ 24.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 185/ 22.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 138/ 15.06.2020г.  на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 139/ 15.06.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2014 г.

 4. Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО. 

===============================================================================

 Заповеди на министъра на околната среда и водите по чл. 59 от ЗУО за заплащане на продктова такса за всеки вид МРО :
- Отпадъци от опаковки
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
- Негодни за употреба батерии и акумулатори
- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- Излезли от употреба гуми
- Излезли от употреба моторни превозни средства