НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ ЕКСПЛОАТИРАЩИ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

14.01.2019 г.
В Държавен вестник бр. 63 от 31 юли 2018 г. е обнародвана новата Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. 
Съгласно § 8 от Допълнителните разпоредби, Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на:
- Приложение № 1, част 1, таблици 2 и 3 относно нормите за допустими емисии за средни горивни инсталации СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.
- Приложение № 1, част 1, таблици 1 и 3 относно нормите за допустими емисии за средни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-малка от 5 MW, които влизат в сила от 1 януари 2030 г.
- Приложение № 1, част 2 относно нормите за допустими емисии за нови средни горивни инсталации влиза в сила от 20 декември 2018 г. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ С ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
С чл. 21, ал. 7 от наредбата се въвежда изискването оператор на дадена средна горивна инсталация, включена в Комплексно разрешително да предоставя на директора на съответната РИОСВ в рамките на годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда следната информация:

повече»

ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

18.12.2018 г.
Основание: за регистрация по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17б, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Основание: за вписване в регистъра на промяната по чл. 9г, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите. 

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ТУК :
1. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
2. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
  повече»

Изменение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

17.12.2018 г.
В срок до 20.01.2019 г. (§ 9 от ПЗР) изискването за наличие на шредерна инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС се доказват като в РИОСВ-Стара Загора се представят актуалните договори и документи, удостоверяващи това.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши над 100 проверки през ноември

18.12.2018 г.
За констатирани пропуски в прилагането на екологичното законодателство са издадени 51 предписания и съставени 12 акта
повече»

Приключи обследването на въздуха в Нова Загора

29.11.2018 г.
От 2 до 15 ноември се проведоха четвъртите за годината имисионни измервания на качеството на въздуха в град Нова Загора.
повече»

115 обекта провериха експертите на РИОСВ – Стара Загора през октомври

21.11.2018 г.
За установени пропуски при прилагането на екологичното законодателство са издадени 50 предписания и съставени 5 акта
повече»

По-малко превишения на нормите за прах в Стара Загора, Гълъбово, Казанлък и Сливен през летния сезон

05.11.2018 г.
Данните показват, че през визирания период не са отчетени превишения по показател ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг в градовете Стара Загора, Сливен и село Ръжена, община Казанлък. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора ще изпълнява проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

30.10.2018 г.
Със заповед на министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на РИОСВ – Стара Загора „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора извърши 110 проверки през септември

25.10.2018 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 110 проверки на обекти в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области през септември.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Европейска седмица на мобилността 16– 22 септември 2018г.


 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.