Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Видове услуги

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Вид на административната услуга Правно
основание
Необходими
документи

 
Такси и основание
 
Технически срок за изпълнение
1. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.
 
1.    Заявление Образец № 1
2.    Документ за платена такса;
3.    Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
4.    Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
5.    Заверено (от заявителя “вярно с оригинала”) копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
6.    Технически носител, съдържащ настоящото заявление;
7.    Копия от други документи
100 лв.,
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.)
14 дни
2. Издаване на
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. 1.    Заявление Образец № 2
2.    Документ за платена такса;
3.    Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
4.    Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения;
5.    Технически    носител, съдържащ настоящото заявление;
6.    Копия от други документи
180 лв.,
съгласно чл.13,ал.1, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012г.
14 дни
3. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 
чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.
 
1.    Заявление Образец № 3
2.    Документ за платена такса;
3.  Удостоверение    по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липса на задължения;
4.  Документ    за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
5.  Съответните    документи по чл. 78 от ЗУО, удостоверяващи промяната;
6.  Технически    носител, съдържащ настоящото заявление;
7.  Копия    от други документи
50 лв.,
съгласно чл.13, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
14 дни
4. Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО, в т.ч. на регистрационен документ, при включване на нова площадка чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. 1.    Заявление Образец № 3
2.     Документ    за платена такса;
3.     Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения;
4.     Документ    за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
5.    Технически носител, съдържащ настоящото заявление;
6.    Копия от други документи
100 лв.,
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
14 дни

 
5. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. 1.    Заявление Образец № 4
2.     Документ    за платена такса;
3.     Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения;
4.     Документ    за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
5.    Технически    носител, съдържащ настоящото заявление;
6.    Копия от други документи
50 лв., съгласно чл.13, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.. 14 дни
6. Издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл.78 от ЗУО чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. 1. Заявление Образец №5 не се заплаща такса 14 дни
7. Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО чл.67, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012г. 1.    Заявление Образец № 1
(на хартиен и на електронен носител)
2.    Документ    за платена такса;
3.    Документ    за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
4.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения; 
5.Описание на метода за третиране на отпадъците;
6.    Проект за рекултивация,  мерки и технологии за закриване и за след- експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
7.    В случаите когато се изисква – хигиенно заключение за спазване на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) - за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция, или от министъра на здравеопазването - когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РЗИ;
8.    Декларация    от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
9.    В случаите когато се изисква - план за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
10.Оригинал или заверено от компетентен орган     копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 от ЗУО и оригинал или заверено от компетентния орган копие - извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО;
11.Заверено (от заявителя “вярно с оригинала”) копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с
удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от 
компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
12.    В    случаите когато се изисква - документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и формата на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 от ЗУО за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
13.    Банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗУО, в случаите когато заявителят е избрал тази форма на обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
14.    Доказателства за достигната степен на енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по оползотворяване, обозначена с код R1;
15.    В    случаите когато се изисква - оценка за прилагане на най-добрите налични техники в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 от ЗУО и/или за дейности по  т. 13.
16.    Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, представят оригинал на банкова гаранция в размер на 25 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността.
17.    Електронен носител, съдържащ настоящото заявление;
18.    Копия от други документи.
200 лв.
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.12,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
2 месеца
8. Изменение и допълнение на Разрешение за
извършване на дейности по третиране на отпадъци
чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/
2012г.
1.    Заявление Образец № 3 (на хартиен и на електронен носител);
2.    Документ    за платена такса;
3.    Удостоверение    по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
4.    Съответните документи по чл. 68 и 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната;
5.    В случаите по чл. 73, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗУО лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали предоставят и оригинал на банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО от 5 000 лв. за всяка нова площадка.
6.    Електронен    носител, съдържащ настоящото заявление;
7.    Копия от други документи.
50 лв., съгласно чл. 12, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г. 1 месец
9. Изменение и допълнение на Разрешение за
извършване на дейности по третиране на отпадъци, в случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението включва нова площадка
чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г. 1.    Заявление Образец № 3 (на хартиен и на електронен носител);
2.    Документ    за платена такса;
3.    Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
4.    Съответните документи по чл. 68 и 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната;
5.    В случаите по чл. 73, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗУО лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали предоставят и оригинал на банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО от 5 000 лв. за всяка нова площадка.
6.    Електронен    носител, съдържащ настоящото заявление;
7.    Копия от други документи.
200 лв.
за всяка нова площадка поотделно, съгласно чл.12, ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г.
1 месец
10. Издаване на
Решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци
чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г. 1. Заявление Образец № 2 (на хартиен и на електронен носител); не се заплаща такса 14 дни
11. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци чл. 3 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г., във връзка с чл. 7,  от Наредба N°2 за класификация на отпадъците 1.    Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;
2.    Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
3.    Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с приложение № 16 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.);
4.    За състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация;
8.    Становище от РЗИ за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01.
не се заплаща такса 30 дни
12. Издаване на становище относно документация от основно
охарактеризиране на отпадъци
чл.35а, ал.6, т.1 от Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 1. Доклад от основно охарактеризиране не се заплаща такса 1 месец
13. Заверка на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци чл.44 от ЗУО и чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности
1. Отчетни книги (по образец) за образуване и/или третиране на отпадъците (книгите трябва да са номерирани и прошнуровани) не се заплаща такса  
14. Издаване на Становище за
унищожаване на лекарства
чл.10, ал.2, т.3 от Наредба
№ 28/14.12.2000 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
1. Молба - свободен текст не се заплаща такса  
15. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт чл. 17 от Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт   1. Проект за рекултивация не се заплаща такса 14 дни