Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Направление "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"

Направление "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"

Дейности:
 
Издаване на разрешения за извършване на дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане;
 
Класифициране на отпадъци;
 
Координация и контрол по прилагане на изискванията за управление на:

биоразградими отпадъци;
строителни отпадъци;
опаковки и отпадъци от опаковки;
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;
негодни за употреба батерии и акумулатори;
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
излезли от употреба моторни превозни средства;
излезли от употреба гуми;

Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци;

Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите чрез:

- Издаване на становища за съгласуване на проекти за техническа и биологична рекултивация на нарушени терени, съгласно изискванията на Наредба 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобравяне на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
- Опазване на почвите и земните недра, рационално използване на подземните богатства, ограничаване въздействието на действащите и новопроектираните дейности за добив и преработка на невъзстановими природни ресурси.
- Изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на фирмите с издадени комплексни разрешителни, анализ на състоянието на почвите от пунктовете включени в Националната система за мониторинг.
- Депонирането и правилното съхранение на торовия отпадък (оборски тор и торова течност) от животновъдните ферми.
- Изпълнението на проекти за рекултивация на нарушени терени.
- Проверка на складовете за съхранение на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност и неизвестен произход.