Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Трансграничен превоз на отпадъци

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006, относно превози за/или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация
 
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), Ви уведомяваме за следните регламентирани задължения:

На основание чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), всички лица, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, са задължени да изпращат до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg, не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по  Приложение VII  от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, подписан в поле 12.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (отпадъци с код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците: 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, или на пластмасови отпадъци (отпадъци с код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, задължените лица по чл. 22, ал. 4, заедно с Приложение VII  от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, изпращат до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg, не по-късно от деня на натоварване и декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.),  с която декларират, че в състава на транспортираните хартиени или пластмасови отпадъци, съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка. 
В тази връзка РИОСВ - Стара Загора предоставя e-mail за уведомяване за предстоящи превози на отпадъци, за които не се изисква нотификация: annex7@stz.riew.gov.bg

Приложение VII 
Приложение №51 

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006, относно превози за/или внос в Република България на отпадъци, за които се изисква нотификация

Във връзка с изпълнение на задълженията на инспекцията като контролен орган по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превози (с местоназначение територията на РИОСВ-Стара Загора), подлежащи на нотификационна процедура и с цел получаване на информация преди началото на всеки превоз на отпадъци, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент №1013/2006, лицата следва да изпращат до РИОСВ-Стара Загора по електронна поща: movement-document@stz.riew.dov.bg  копие на попълнен формуляр по Приложение IБ на Регламент (ЕО) № 1013/2006. 
В тази връзка РИОСВ - Стара Загора предоставя e-mail за уведомяване в качеството й на заинтересован компетентен орган: movement-document@stz.riew.dov.bg 

Законодателство
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/zakonodatelstvo/

Основни изисквания на Регламент №1013/2006 
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/osnovni-iziskvaniya-na-reglament-1013-2006/razporedbi-i-osnovni-iziskvaniya/

Формуляри и примерни договори 
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/formulyari-i-primerni-dogovori/

Обобщени списъци на отпадъци по Регламент №1013/2006
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/obobsteni-spisuci-na-otpaduci-po-reglament-1013-2006/

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, ОИСР И БАЗЕЛСКА КОНВЕНЦИЯ
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/durjavi-chlenki-na-es-oisr-i-bazelska-konvenciya/

Ръководства
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/rukovodstva/

ЕС НАСОКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТ 1013/2006
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/es-nasoki-na-nacionalnite-korespondenti-otnosno-reglament-1013-2006/

Търговци и брокери на отпадъци
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/turgovci-i-brokeri-na-otpaduci/