АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Устойчиво се подобрява качеството на атмосферния въздух в Стара Загора

23.10.2020 г.
Вече четвърта поред година се наблюдава устойчиво подобрение в качеството на атмосферния въздух в Стара Загора. Данните от пункта за мониторинг – Автоматична измервателна станция „Зелен клин”, класифициран като градски фонов пункт (разположен в застроената част на Стара Загора) и включен към националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, показват следното:
През последните три години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г., в Стара Загора е постигнато съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух по показател Фини прахови частици под 10 микрона. През тази година също има тенденция съответствието с нормите за качество на въздуха в града да се запази. Няма нарушение на действащите норми за качество на атмосферния въздух и по останалите показатели – серен диоксид, азотен диоксид, озон и въглероден оксид.  
Постигането на тези резултати е след предприетите мерки и реализирани действия от страна на община Стара Загора. Общината е разработила Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух. В нея е заложен и План за действие с мерки, които през последните години доведоха до устойчиво подобряване качеството на атмосферния въздух в града.