ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 20.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на крайпътен комплекс, който ще включва магазини и складове за промишлени стоки, магазини и складове за хранителни стоки, организиране на пазари, крайпътен хотелски комплекс, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, ритейл парк със заведения, магазини за хранителни стоки, бензиностанция и станция за ток“ в имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на крайпътен комплекс, който ще включва магазини и складове за промишлени стоки, магазини и складове за хранителни стоки, организиране на пазари, крайпътен хотелски комплекс, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, ритейл парк със заведения, магазини за хранителни стоки, бензиностанция и станция за ток“ в имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 20.07.2021 г. до 03.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 09.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 55021.63.892 по ККР на гр. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 55021.63.892 по ККР на гр. Павел баня, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 09.07.2021 г. до 24.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 09.07.2021 г. до 24.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 06.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гара Оризово”, в поземлен имот с идентификатор 53850.81.2, землище на с. Оризово, общ. Братя Даскалови
Във връзка с постъпило искане от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гара Оризово”, в поземлен имот с идентификатор 53850.81.2, землище на с. Оризово, общ. Братя Даскалови, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.07.2021 г. до 19.07.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и  водохранилище” в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1,   гр. Шивачево, общ. Твърдица 
Във връзка с постъпило искане от ЗЛАТКО КОЕВ по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и  водохранилище” в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1, гр. Шивачево, общ. Твърдица, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.07.2021 г. до 19.07.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Бензиностанция с газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма и противопожарни резервоари”, в ПИ 56811.17.30 и ПИ 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови
Във връзка с постъпило искане от „УНИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на Бензиностанция с газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма и противопожарни резервоари”, в ПИ 56811.17.30 и ПИ 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.07.2021 г. до 19.07.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 02.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.06.2021 г. до 06.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци“ в ПИ 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от „ГРАДИНА 2014” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно „Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци“ в ПИ 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 02.07.2021 г. до 15.07.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на лозови масиви с капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 62921.75.13, 62921.75.8 и 62921.76.4, с. Роза, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане от ЗП Ванина Василева по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно „Изграждане на лозови масиви с капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 62921.75.13, 62921.75.8 и 62921.76.4, с. Роза, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 02.07.2021 г. до 15.07.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
 

Публикувано на 30.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на тръбен кладенец за поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „СТМ – Експерт“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 30.06.2021 г. до 14.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 22.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Мастър Метал“ ЕООД, гр. Бургас по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.06.2021 г. до 06.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.06.2021 г. до 06.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 17.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците – съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в гр. Гълъбово
Във връзка с постъпило искане от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД, гр. Гълъбово по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците – съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в гр. Гълъбово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 17.06.2021 г. до 01.07.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.