ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 28.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г.  от Община Стралджа, гр. Стралджа по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 28.07.2021 г. до 11.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане Община Твърдица, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-554(2)/21.07.2021 г.

Публикувано на 27.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на общ. Стралджа 2021 – 2027 г.“  
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3471(2)/22.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на общ. Стралджа 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3471(2)/22.07.2021 г. 

Публикувано на 15.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 67338.99.141 в землището на гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3394(2)/13.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 67338.99.141 в землището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3394(2)/13.07.2021 г. 

Публикувано на 09.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 мвт“ в имот с идентификатор 38683.75.761 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3339(2)/02.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 мвт“ в имот с идентификатор 38683.75.761 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3339(2)/02.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 мвт“ в имот с идентификатор 38683.75.759 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3340(2)/02.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 мвт“ в имот с идентификатор 38683.75.759 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3340(2)/02.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на община Сливен 2021 – 2028 год.“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3321(2)/02.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на община Сливен 2021 – 2028 год.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3321(2)/02.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 мвт“ в имот с идентификатор 67338.835.85 в землището на гр. Сливен
Във връзка спостъпило искане с вх. № КОС-01-3118(2)/06.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 мвт“ в имот с идентификатор 67338.835.85 в землището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3118(2)/06.07.2021 г.
 

Публикувано на 07.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Раднево за имоти с идентификатори 47500.34.323, 47500.14.142 и 47500.14.249 в землището на с. Маца, общ. Раднево  и изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала” 
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3459(2)/06.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Раднево за имоти с идентификатори 47500.34.323, 47500.14.142 и 47500.14.249 в землището на с. Маца, общ. Раднево  и изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3459(2)/06.07.2021 г.

Публикувано на 01.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 20 мвт” в имот с идентификатор 48725.38.446 в земището на с. Млекарево, общ. Нова Загора  
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2408(2)/22.06.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 20 мвт” в имот с идентификатор 48725.38.446 в земището на с. Млекарево, общ. Нова Загора  . На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2408(2)/22.06.2021 г. 

Публикувано на 14.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Подробен устройствен план – План за застрояване, включващ изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ на имоти с № № 22633.42.8 и 22633.42.9 по кадастралната карта на с. Долно Изворово, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане от Метин Пазвантов, с. Долно Изворово по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „Изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 14.06.2021 г. до 28.06.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2332(2)/10.06.2021 г.