ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 26.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали, всяка с инсталирана мощност до 1 MWp” в поземлени имоти с идентификатори  67338.99.139  и  67338.99.140,  гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане от  ДИМИТЪР ГРУНОВ, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност до 1 MWp” в поземлени имоти с идентификатори  67338.99.139  и  67338.99.140,  гр. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1837(2)/21.04.2021 г.

Публикувано на 20.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на административни сгради и постройки за съхранение на транспортна техника и инвентар, свързани с обслужването на обект полигон /ПМ 100/” в поземлени имоти с идентификатори 49494.774.8045  49494.774.8046,  гр. Мъглиж
Във връзка с постъпило искане от  „АРСЕНАЛ” АД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изграждане на административни сгради и постройки за съхранение на транспортна техника и инвентар, свързани с обслужването на обект полигон /ПМ 100/” в поземлени имоти с идентификатори 49494.774.8045  49494.774.8046,  гр. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-2064(2)/19.04.2021 г.

Публикувано на 02.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на  община Раднево за периода 2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Раднево, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на  община Раднево за периода 2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1965/31.03.2021 г.

Публикувано на 23.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 мвт” в имот с идентификатор 67338.90.7 в земището на гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1690(2)/22.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 мвт” в имот с идентификатор 67338.90.7 в земището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1690(2)/22.03.2021 г.

Публикувано на 22.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност от  4,37 MW и 4,99 MW” в поземлени имоти с идентификатори  77030.24.915  и  77030.24.916,  с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „КРОНОС-БИОТОП” ООД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/  на поземлени имоти с идентификатори  77030.24.915  и  77030.24.916,  с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за: „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност от  4,37 MW и 4,99 MW”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1333(3)/22.03.2021 г.

Публикувано на 16.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на общ. Гурково за периода 2021 – 2027 г.“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-756(2)/12.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на общ. Гурково за периода 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-756(2)/12.03.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
,„Програма за управление на отпадъците на общ. Гурково 2021 – 2027 г.“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-779(2)/12.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на общ. Гурково 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-779(2)/12.03.2021 г.
 

Публикувано на 12.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, на поземлен имот с идентификатор 87374.72.80, землище на  гр. Ямбол за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”
Във връзка с постъпило искане от „Топ Агро Инвест” ЕООД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, на поземлен имот с идентификатор 87374.72.80, землище на  гр. Ямбол за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-696(2)/11.03.2021 г.