ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от Химиндъстриис ООД, гр. София за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 11.12.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Читалище „Възраждане - 1912 г.“, Площад „ 9 - ти Септември “, гр. Болярово и от 15.00 часа в сградата на кметство с. Мамарчево, общ. Болярово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 0900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа в сградите на община Болярово (гр. Болярово 8720, ул. Димитър Благоев № 7), кметство с. Мамарчево, община Болярово, РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1) и на адреса на Възложителя – гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2, ап. 3.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82
Обявата е публикувана във вестник „Крайгранична искра” на  06.11.2019г.

Публикувано на 07.11.2019 г.