ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 23.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Раднево за имоти с идентификатори 47500.34.323, 47500.14.142 и 47500.14.249 в землището на с. Маца, общ. Раднево и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 40 MW”.

Публикувано на 16.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 53 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производството на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО (слама и вършини), както и смес от тези горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой” на пл. „Брикел“ ЕАД в имот № 53134.502.1 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 54 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън“ в имот с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 09.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 51 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ и цех за пелети“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 52 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от метални опаковки“ в имот № 87374.510.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Публикувано на 06.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ - 50 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара, с цел осигуряване на захранване за парен котел в дестилерия за етерично-маслени култури”, в УПИ II, кв. 55, с. Желю войвода, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 29 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ за: „Изграждането на 12 жилищни еднофамилни сгради” в имоти с № № 22633.42.8 и 22633.42.9 по кадастралната карта на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.

Публикувано на 02.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ - 46 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Разполагане на инсталация за рециклиране на стъкло чрез смилане“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.526.1066, кв. „Голеш“, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ №СЗ - 47 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” в УПИ I, кв. 26А землище на с. Копринка, общ. Казанлък.
РЕШЕНИЕ №СЗ - 48 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система за обект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар” в УПИ III -8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ №СЗ - 49 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово

Публикувано на 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ - 45 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в складова база „Кара Кос“ в имот № 49494.667.140 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ - 43 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове” в поземлен имот с идентификатор 72165.502.2409 в гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ №СЗ - 44 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили“ в поземлен имот с идентификатор 16688.65.7 с. Горно Александрово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 27 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1,6 MWp поземлени имоти с идентификатори 65303.17.5 и 65303.17.24, землище на с. Самуилово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 28 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MWp” в поземлен имот е идентификатор 67338.835.78, землище нагр. Сливен.