ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 29.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и други продукти” в поземлен имот с идентификатор 010486, с. Желю войвода, общ. Сливен.

Публикувано на 27.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на четири нови водовземни съоръжения за допълнително водоснабдяване на производствена площадка”, в поземлен имот е идентификатор 35167.501.9510, гр. Казанлък.
РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-4505-П/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Гурково 2021-2027 г.”
 

Публикувано на 23.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на нов обор с доилна зала и реконструкция на съществуващ обор, с капацитет 100 броя дойни крави” в УПИ IX, кв. 24, с. Рупките, общ. Чирпан.

Публикувано на 16.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 - гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел; Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води и Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци“ в имоти е № № 59166.33.61 и 59166.33.56 по кадастралната карта на с. Пъстрен, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Гурково за периода 2021-2027 г”.

Публикувано на 09.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи“ в имоти с идентификатори 67338.525.178, 67338.560.16, 67338.524.40 и 67338.535.19 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 300 броя овце ”, в поземлен имот с идентификатор 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 5 MW“ в имоти с №№ 67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ, Сливен.

Публикувано на 02.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.90.7 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за   „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.870, гр. Ямбол за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 77030.24.915 и 77030.24.916, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност съответно от 4,37 MW и 4,99 MW”.

Публикувано на 25.03.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори -промяна на количествата на част от предвидените за събиране, съхранение и третиране на отпадъци и предварително третиране“ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.264, „Промишлена зона“ гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостирапе на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ XXXIX, кв. 11, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване" в имоти с идентификатори 51161.53.11, 51161.70.1 и 51161.53.13 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.