ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година

Публикувано на 09.01.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–94–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на птицекланица за клане на патици бройлери, пилета бройлери и патици за угоен черен дроб" в УПИ I, кв. 38 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–95–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от животински и растителни отпадъци  с мощност  0,500 MW” в имоти с №№ 115001, 115002, 115003, 115004 и 115 005  в землището на с. Опан,общ. Опан

Публикувано на 08.12.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–93–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за отглеждането на 100 бр. крави в имот № 040007" в землището на с. Горно Сахране, общ. Павел Баня.

Публикувано на 04.12.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–90–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот № 017025, местността „Арите” в землището на гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–91–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма, навес за зърно и слама, торище тип лагуна, ел. кабел 1 kV и водопровод в имот № 000493 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-92-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на Електропровод 20 кV от подстанция „Гипсово” по северния неработен борд на рудник Трояново-север” в землищата на с. Гледачево и гр. Раднево, общ. Раднево

Публикувано на 02.12.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-86-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на лешникова градина с площ 21 дка, със система за капково напояване и ограда 860 м"  в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–87–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажба на резервни части в имот № 67338.44.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–88–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, събиране и разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и съхранение, сортиране и балиране на различни видове опаковки" в имот № 87374.510.199 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–89–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот № 017050 землището на гр. Казанлък

Публикувано на 17.11.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-83-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Изграждане на 3 (три броя) тръбни кладенци за добив на подземни води за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в парковата среда на инвестиционен проект „Паркоустрояване и благоустрояване на  УПИ І спорт, атракции, озеленяване, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-84-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на стадион с две игрища “в поземлен имот № 601 землището на с. Кукорево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-85-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец(ПЕТК) за добив на подземни води за промишлени цели“в поземлен имот № 000739 по картата на възстановената собственост на гр. Казанлък

Публикувано на 10.11.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-73-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение  Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола в УПИ III-503 кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня

Публикувано на 04.11.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–82–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за предварително съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, предварително съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и НУБА в имот № 27499.180.82 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък