АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

"РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на отпадни води в река Тунджа"

01.11.2021 г.
РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по получен сигнал на „зелен телефон” за изтичане на отпадни води с пяна в река Тунджа в района на с. Ягода, общ. Мъглиж. Сигналът е постъпил в инспекцията чрез единен номер за спешни повиквания 112. 
На 30 октомври е извършена извънредна проверка на място, по време на която се констатира изтичане на отпадни води от канализационен колектор в р. Тунджа, като под тръбата на същия  е установено и наличие на бяла пяна. 
По възлагане на РИОСВ-Стара Загора е взета проба отпадъчна вода от колектора преди заустване в реката. За оценка на имисионното състояние на водния обект и по възлагане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, като компетентен орган, са взети два броя проби преди и след заустването на отпадните води. 
Експертите на РИОСВ-Стара Загора са извършили проверки и на промишлени обекти включени в колектора, като потенциални източници на замърсяването. Към момента на обследване не е констатирано изливане на води с пяна в уличната канализация на селото.
След излизане на резултатите от взетите проби за физикохимичен анализ и при необходимост ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.