НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Започнаха измервания на качеството на въздуха в Раднево

22.02.2019 г.
От 18 февруари започна имисионно обследване на качеството на атмосферния въздух в Раднево. Измерванията се провеждат с Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. Общо през 51 денонощия, равномерно разпределени в рамките на календарната 2019 г., мобилната станция ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), метанови и неметанови въглеводороди. Паралелно ще се следят и метеорологичните параметри - скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчево греене. Първите измервания вече започнаха от началото на тази седмица и ще продължат 13 денонощия. 
В град Раднево няма стационарна автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. В тази връзка РИОСВ – Стара Загора периодично предлага включването на общината за имисионен контрол чрез годишните графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите.