АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ЗАПОЧВА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАКРИТОТО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

30.12.2020 г.
Директорът на РИОСВ-Стара Загора Злати Христов днес участва в първа копка на изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. На събитието присъстваха кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов, като домакин, Областният управител на Стара Загора Гергана Микова и депутати от региона.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на финансирането е 2 979 761,48 лв., от които 2 532 797,26 лв. европейско и 446 964,22 лв. национално съфинансиране. 
Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация, е 3,93 ха. Проектните дейности ще се изпълняват на територията на община Чирпан.
С реализирането на проекта се цели постигане на изпълнение на задълженията на Република България за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С145/14.