ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Важно!

ОТНОСНО: Изясняване на обществения интерес в процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения.
 
   С последните изменения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г.) в процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения се изисква изясняване на обществения интерес.
За целта е необходимо възложителят да предостави копие на хартиен и електронен носител информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на съответната община и да постави съобщение на своята интернет страница и/или по друг подходящ начин за 14 дни и да осигури достъп до информацията за изразяване на становища.
В срок до 3 дни след получаване на информацията, съответната община и кметство осигуряват обществен достъп до нея за 14 дни, като поставят съобщение за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок съответната община и кметство изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ Стара Загора.
Обръщаме Ви внимание, че своевременното изпращане на резултатите от обществения интерес има важно значение за приключването на процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и е задължителен критерий при произнасяне с решение за преценка.
Друго изменение на Наредбата по ОВОС е отпадането на задължението на общините и кметствата да обявяват публично решенията за преценка.