НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В град Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

07.11.2015 г.
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част регистрира следните превишения:
- в 15:00 часа - 1,50 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 16:00 часа - 2,13 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 17:00 часа - 1,80 пъти над пределнодопустимата концентрация.
РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите от действащите мощности в комплекс “Марица изток “.
Източник на емисии са четирите топлоелектрически централи в комплекса, като основен  принос има настъпилата аварийна ситуация и изпускане на отпадъчни газове през байпасния комин при разпалване на котел в „Брикел” ЕАД, град Гълъбово. Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършват проверка на място, на площадката на оператора.
Във връзка с регистрираното превишение РИОСВ – Стара Загора уведоми всички компетентни институции в Община Гълъбово за прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването при превишаване на алармения праг за серен диоксид, мерките които следва да се предприемат от населението, е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.
Останалите мониторингови пунктове не са регистрирали превишения на средночасовите норми. РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на град Гълъбово при настъпили промени.