НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В две защитени местности в Ямболска област е разрешен добивът на листо-стъблена маса от блатно кокиче

04.05.2015 г.
В две защитени местности в Ямболска област – „Иван гьол" в землището на Ямбол и „Блатото" в землището на село Палаузово тази година е разрешено добиването на листо-стъблена маса от блатно кокиче съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.
Преди издаването й, експертите на РИОСВ в Стара Загора провериха състоянието на трите естествените находища на блатно кокиче в контролирания регион. Две от тях са в Ямболска област, а третата – „Дебелата кория" е в землището на село Блатец, област Сливен. Обхождането на трите защитени местности показа, че популацията на растението в „Иван гьол" и „Блатото" е в добро състояние и през годината може да се ползва листо-стъблена маса.
Блатното кокиче е поставено под специален режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Видът е включен и в Червената книга на България в категорията "застрашен", затова местообитания, в които видът е с научно доказано високо съдържание на активни вещества, са обявени за защитени територии.
Растението съдържа алкалоида галантамин – основно вещество, използвано във фармацевтичната промишленост за лечение на заболявания на нервната система.
На територията на страната има 16 естествени находища на блатно кокиче, но само от 5 от тях е разрешено да се добива листо-стъблена маса през тази година.