НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В две защитени местности на територията на РИОСВ – Стара Загора е разрешено събирането на листо – стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г.

20.04.2016 г.
В защитени местности „Дебелата кория", село Блатец, община Сливен и „Блатото", с. Палаузово, община Стралджа със заповед на министъра на околната среда и водите е разрешено добиването на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г. 
Заповедта е издадена след извършени проверки на състоянието на вида в естествените му находища, които на територията на РИОСВ – Стара Загора са три – ЗМ „Иван гьол” и ЗМ „Блатото” в област Ямбол и ЗМ „Дебелата кория", Сливенска област. 
Блатното кокиче /Leucojum aestivum L./ е поставено под специален режим на ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Събира се във фаза на цъфтеж чрез изрязване на растенията на височина от 5 до 7 см. над почвата.  Блатното кокиче се използва във фармацевтичната промишленост за лечение на заболявания на нервната система, поради съдържанието на алкалоида галантамин.
На територията на страната има 16 естествени находища на блатно кокиче, но  само в четири от тях през 2016 г. е разрешено да се събира листо-стъблена маса.

Заповедта може да се види от тук.