НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В Нова Загора започва мониторинг на качеството на въздуха

31.10.2017 г.
РИОСВ – Стара Загора възложи на Изпълнителна агенция по околна среда – София извънредно имисионно обследване на качеството на атмосферния въздух в Нова Загора. Мониторингът се провежда във връзка с множество сигнали в екоинспекцията за замърсяване на атмосферния въздух в града.
Измерването започна на 27 октомври и се извършва от мобилна измервателна станция в жилищната част, която е най-близо до южната индустриална зона на града. В рамките на 7 денонощия се проследяват нивата на 10 показателя: въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Следи се и стандартният набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене. Показателите за качеството на атмосферния въздух са определени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.
След края на извънредния мониторинг на въздуха в Нова Загора РИОСВ ще обяви резултатите.