НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

В Гълъбово е регистрирано превишение на алармен праг за серен диоксид

27.03.2017 г.
Във вечерните часове на 25 март Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово  е регистрирала превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Концентрации, превишаващи средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър - съответно 2.5, 2.8 и 1.7 пъти над допустимата норма, са отчетени в 19, 20 и 21 часа.
Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток“. На операторите са дадени предписания за предприемане на незабавни мерки за увеличаване степента на сероочистване и намаляване на работещите мощности за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух. Към 22 часа концентрацията на серен диоксид е намаляла силно и е била под регламентираната средночасова норма.
В останалите пунктове за контрол на атмосферния въздух от Националната система за мониторинг, в област Стара Загора не са отчетени превишения на нормите за същия период и към сутрешните часове на днешния ден.