АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!! Задължения на операторите на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители, съгласно Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда.

08.03.2021 г.
Операторите на инсталации, включително и тези с издадено Комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1 от посочената наредба, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворител (ПСКР), съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ, в срок до 31 март на текущата година, информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната календарна година - съгласно т. 3.1 на приложение № 8. Операторите представят и  информация по реда на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., включваща наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление, населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители. 

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено Комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които има превишаване на установените за тях долни ПСКР, посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност, изготвят и представят в РИОСВ, в срок до 31 март на текущата година, План за управление на разтворителите (ПУР). Същият се изготвя съгласно Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от горецитираната наредба.

В помощ на операторите са утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности. 
Секторните ръководства  могат да бъдат намерени
на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp