АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО! За операторите на площадки извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС

18.01.2017 г.
    Във връзка с изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.) и § 65, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е необходимо:
  • В срок до 30.03.2017 г. всички фирми извършващи дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, следва да представят в РИОСВ- Стара Загора в размер 15 000 лв.  за извършване на дейността с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и/или излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка на която се извършва дейността.
  • В срок до 30.12.2017 г. лицата притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 да представят нова банкова гаранция в размер 15 000 лв. за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и/или излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените видове отпадъци.
В текста на новата банкова гаранция е необходимо да се съдържат следните реквизити:
 
  1. Банковата гаранция да е безусловна и неотменяема за едногодишен период, издадена в полза на министъра на околната среда и водите.
  2. Да е посочено за дейности с кои видове отпадъци ( ОЧЦМ, ИУМПС и/ или ИУЕЕО) се издава банковата гаранция.
  3. Предвид обстоятелството, че дружествата притежават разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци е необходимо тази информация да бъде вписана в новата банкова гаранция.
  4. В текста на Банковата гаранция да са вписани обстоятелствата при които се усвоява:
  • Отнемане на разрешението на в случаите по чл. 75, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗУО, както и по чл. 75, ал. 2, т. 1 и 2-  в пълен размер;
  • Наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно - до размера на вземането;
  • Установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка. 
Уведомяваме Ви, в случай на прекратяване  на  дейностите  с  ИУМПС и/или  ИУЕЕО, да се предприеме процедура по: прекратяване действието на разрешението за дейности с отпадъци (по чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО) или по изменение (по чл. 73 от ЗУО) на разрешението за изключване на дейностите с ИУМПС и/или ИУЕЕО на съответната площадка.