АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ ЕКСПЛОАТИРАЩИ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

14.01.2019 г.

В Държавен вестник бр. 63 от 31 юли 2018 г. е обнародвана новата Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. 
Съгласно § 8 от Допълнителните разпоредби, Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на:
- Приложение № 1, част 1, таблици 2 и 3 относно нормите за допустими емисии за средни горивни инсталации СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.
- Приложение № 1, част 1, таблици 1 и 3 относно нормите за допустими емисии за средни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-малка от 5 MW, които влизат в сила от 1 януари 2030 г.
- Приложение № 1, част 2 относно нормите за допустими емисии за нови средни горивни инсталации влиза в сила от 20 декември 2018 г. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ С ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С чл. 21, ал. 7 от наредбата се въвежда изискването оператор на дадена средна горивна инсталация, включена в Комплексно разрешително да предоставя на директора на съответната РИОСВ в рамките на годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда следната информация:
1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация;
2. Вид на средна горивна инсталация (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ с два вида гориво, друг двигател или друга средна горивна инсталация);
3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата:
а) твърда биомаса;
б) други твърди горива;
в) газьол;
г) течни горива, различни от газьол;
д) природен газ;
е) газообразни горива, различни от природен газ;
4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация или когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г.;
5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE);
6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване;
7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;
8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията;
9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация;