АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!! Нови изисквания при подаване на документи в РИОСВ - Стара Загора за обекти на територията на общините Котел и Тополовград

12.06.2018 г.
От днес 12.06.2018 г. влиза в сила нов Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /ПУДРИОСВ/,  обнародван в брой 49 на Държавен вестник.
В тази връзка РИОСВ-Стара Загора информира всички юридически и физически лица за следното :
 -  От 12.06.2018 г. всички заявления за административни услуги, попадащи в териториалния обхвата  на община Тополовград и населените места към нея, се подават в РИОСВ-Хасково. 
 - От  12.06.2018 г. всички заявления за административни услуги, попадащи в териториалния обхват  на община Котел и населените места към нея, се подават в РИОСВ-Стара Загора. 
Започналите, но неприключили до влизане в сила на ПУДРИОСВ административни производства пред РИОСВ - Стара Загора, за административна област Хасково, община Тополовград, се довършват от РИОСВ - Стара Загора. 
Започналите, но неприключили до влизане в сила на ПУДРИОСВ административни производства пред РИОСВ - Бургас, за административна област Сливен, община Котел, се довършват от РИОСВ - Бургас.