АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!! На вниманието на оператори на промишлени инсталации и съоръжения източници на шум

20.05.2019 г.
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда,  с ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г. е прието изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. При възлагане на  Собствени периодични измервания на акредитирани лаборатории, следва да се има  предвид дали измерванията са проведени в съответствие с:
- чл. 6, ал. 3 от Наредбата- измерванията на нивата на шум, включително проникващ шум, се извършват съгласно БДС 15471-82;
- чл. 6,ал. 6-еквивалентните нива на шума в местата на въздействие от действащи промишлени източници се определят по методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите;
- чл. 6,ал. 7-оценяването на шума от локални и промишлени източници се извършва съгласно Приложение № 3а;
https://www.moew.government.bg/bg/naredba-6-ot-26-06-2006-g-za-pokazatelite-za-shum-v-okolnata-sreda-otchitasti-stepenta-na-diskomfort/