АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Ученици от клуб „Да си построим наука“ към Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ посетиха РИОСВ–Стара Загора.

05.03.2021 г.
По време на посещението, експерт от направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" запозна учениците с основните замърсители, които влияят на качеството на атмосферния въздух и с възможностите на системата за контрол в реално време. След проведената беседа децата се отправиха към автоматичната измервателна станция „Зелен клин”, където видяха как точно работят анализаторите на атмосферните замърсители, обособяващи качеството на атмосферния въздух.
В края на мероприятието по традиция, децата получиха подаръци от РИОСВ-Стара Загора.