ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-6036/08.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Добавяне на нова  площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекста на  действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци” на площ от 4 дка., в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31,землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 • КОС-01-158/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Работилница за изработване на бутиков сладолед“ в УПИ I-324, кв. 57 по плана на с. Православ, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-255/15.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение и модернизация на кравеферма“ в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
 • КОС-01-328/20.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-6213/23.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ I-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ. Павел баня.
 • КОС-01-481/24.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски обект „Ямбол Парк“ в имот № 87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-609/31.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 бр. кокошки – носачки, ограда, увеличаване на капацитета на съществуващо торохранилище и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
 • КОС-01-549/29.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.
 • КОС-01-661/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция и  газстанция” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.358, землище на гр. Сливен.
 • КОС-01-683/04.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг и атракционна площадка” в  поземлен имот с идентификатор 32915.30.180  в землището на с. Ичера, общ. Сливен.
 • КОС-01-743/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-744/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-655/658/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на технологична линия за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 и 68850.14.679.48, землище на гр. Стара Загора.
 • КОС-01-755/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.
 • КОС-01-838/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на  площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
 • КОС-01-586/30.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за 50 бр. овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж.
 • КОС-01-1004/14.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-812/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, ПИ 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1163/21.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обор за до 1000 бр. овце и техните приплоди“ в имот № 04635.65.18 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1009/14.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за 60 броя месодайни крави” в поземлен имот с идентификатор 87374.17.14, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-1143/20.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство” в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, землище на гр. Крън.
 • КОС-01-716/05.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване“ в имоти с  № 27111.48.270; 27111.48.213; 27111.48.215; 27111.48.247; 27111.48.212 и 27111.48.211 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1256/26.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа.
 • КОС-01-1436/06.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и автомобилен парк“ в имот № 43459.148.40 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово.
 • КОС-01-1445/06.03.2020 г. за: Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06848.12.20, землище на с. Бузовград, общ.  Казанлък за: „Разширение на зона за производствени  и складови дейности”.
 • КОС-01-789(3)/11.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен.
 • КОС-01-1541/12.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на работилница за преработка на мляко” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
 • КОС-01-986/13.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондажен кладенец” в ПИ № 68850.502.530 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-1691/19.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце” в имот № 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1587/19.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000681 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • КОС-01-328/13.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за преработване на пластмасови отпадъци“ в имот с идентификатор 27499.501.3179  в с. Енина, общ. Казанлък.
 • КОС-01-1017(2)/16.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на линия за преработка на отработени суровини до пелети за горене”, в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11,землище на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
 • КОС-01-1805/25.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка“ в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен.
 • КОС-01-1866/26.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за подово отглеждане на 100 броя пуйки” в поземлен имот с идентификатор 49494.701.867, землище на гр. Мъглиж.
 • КОС-01-730(2)/20.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нов код отпадък, към Решение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ” на действаща площадка, находяща се в УПИ - LXXXI - 200, кв. 13, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-1401/09.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 35167.505.8481 в гр. Казанлък.
 • КОС-01-1982/01.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви” с обща площ 40ха в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-2028/03.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери” в  поземлен имот с идентификатор 000262,  в землището на с. Сотиря, общ. Сливен.
 • КОС-01-1749/23.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485,  гр. Ямбол.
 • КОС-01-2023/03.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2141/09.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 87374.518.170 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-2214/15.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец - BC-1/20” в имот  с идентификатор 37507.45.53, с. Ковачево, общ. Раднево.
 • КОС-01-2237/16.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на компост и стабилизирана органична фракция от неопасни и биоразградими отпадъци” в ПИ № 69660.501.23.72 в гр. Стралджа.
 • КОС-01-2391/28.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце“ в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня.
 • КОС-01-2523/07.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот  с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2540/08.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кравеферма” в ПИ № 46797.100.11 в с. Маломирово, общ. Елхово.
 • КОС-01-1158/20.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)”, поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа.
 • КОС-01-799/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в язовир Полски Градец“ в имот № 57323.75.434 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево.
 • КОС-01-2865/02.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконстрикция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилище за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2957/09.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи в складова база „Бузово кале“ в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък.
 • КОС-01-2754/26.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1257/26.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 56068.20.44 по кадастралната карта на с. Пет могили, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2539/08.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот № 67338.78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-3130/17.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на мотел и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор 51809.27.7, землище на гр. Нова Загора.
 • КОС-01-2925/08.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на   кладенец за водовземане от подземни води, с цел напояване на земеделски култури (бадемови насаждения)” в поземлен  имот  с идентификатор 63344.24.7,  землище на с. Рупките, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в УПИ III-5291, кв. 17 по плана на гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел, ресторант, паркинг, билбордове, автомивка, стоков пазар, автокъща, магазин за хранителни стоки (авточасти)“ в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2200/19.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (камиони)” в УПИ X-2343, кв. 89, гр. Гълъбово.
 • КОС-01-2975/09.06.2020 г. „Изграждане на рибовъдно стопанство” в язовир „Бояджик” находящ се в поземлен  имот с идентификатор 000420,  землище на с. Бояджик, общ. Тунджа.
 • КОС-01-1674/18.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000357 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-2581/12.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на производствена база за пелети и брикети“ в УПИ VI-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.
 • КОС-01-2791/28.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце и ново водовземно съоръжение”, в  поземлен имот с идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване“ в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13, 51161.38.15, 51161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за съхранение на растителни отпадъци“ в имоти с идентификатори 72165.505.1824 в гр. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен.
 • КОС-01-3333/03.07.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот с идентификатор 67338.606.6,  гр. Сливен.
 • КОС-01-3496/09.07.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, землище на с. Преславен, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2721/09.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-3818/03.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди” в имот с идентификатор 51634.42.181, с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-4991/03.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“, преминаващ през землищата на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина и с. Копринка, общ. Казанлък.
 • КОС-01-4024/14.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 80 броя сухостойни крави, 40 юници и 100 телета”, в  УПИ IХ и УПИ Х, кв. 9А, с. Гита, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на краварник за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди“  в имот с идентификатор 81535.102.3 в с. Чокоба, общ. Сливен.
 • КОС-01-4102/20.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на четири  нови водовземни съоръжения за допълнително водоснабдяване на производствена площадка”, в поземлен имот с идентификатор 35167.501.9510, гр. Казанлък.
 • КОС-01-3207/17.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка”, в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-4299/03.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на автокомплекс включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка” в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-3278/30.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): 
  1. Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове;
  2. Добавяне на нови видове с списъка на образуваните на площадката отпадъци;
  3. Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел;
  4. Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води.
  находящи се в имоти с № № 000061 и 000056 в землището на с. Пъстрен, общ. Опан.