ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на „Розови градини” за производство на розов цвят за дестилация на етерично маслени култури”, в УПИ П-430,кв. 73, по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Спа-хотел „Кингс Валей“, конферентен център, трафопост, басейни, спортни и детски площадки и заведение за хранене“ в имот № 35167.507.245 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в имот с идентификатор 77476.178.21 в с. Хрищени, общ. Стара Загора.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на кашкавал’1 в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.8 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ. Павел баня.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 бр. кокошки - носачки, ограда, увеличаване на капацитета на съществуващо торохранилшце и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.