ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година виж всички »

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранителни стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг” в ПИ I -19005 по КВС на с. Кирилово, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана система за напояване, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новите и съществуващите лозя с обща площ 175,818 дка” в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Конверсия, преструктуриране и изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имот № 090004 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ в леярски цех за производство на отливки от чугун и стомана” на територията на „Бъдещност” АД в гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: "Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове" в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води” в имот № 32740.21.611 в землището на с. Генерал Инзово, имот № 40484.42.11 в землището на с. Кукорево, имот № 56873.141.21 в землището на с. Победа, общ. Тунджа и имоти с № № 214011 и 214051 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в имот 032006, в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди” в имот 35420.12.31, в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в сграда за отглеждане на патици” в поземлени имоти № 48372.3.377 и 48372.3.381 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в землището на с. Голямо Чочовени и с. Скобелево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на хотелски комплекс” в имот 47528.83.74 в землището на с. Медвен, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване; изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в с. Гранит, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: "Заведение за хранене и вилни сгради", в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, по КК на с. Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на производствената площадка на „Миролио България” ЕООД в гр. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на работилница за производство на бира” в УПИ XIV-474, кв. 80 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.