ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 16.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан” в имот с идентификатор 53576.108.120, с. Опан, общ. Опан 
       Във връзка с постъпило искане от община Опан по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан” в имот с идентификатор 53576.108.120, с. Опан, общ. Опан на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 16.07.2019г. до 29.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 15.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1“ в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1“ в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в Обект К 14 за производство на изделия със специално предназначение“ в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в Обект К 14 за производство на изделия със специално предназначение“ в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на водовземни съоръжения – тръбни кладенци в имот № 32740.21.611 по кадастралната карта на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа; имот № 56873.141.21 по кадастралната карта на с. Победа, общ. Тунджа; имот № 40484.42.11 по кадастралната карта с. Кукорево, общ. Тунджа; имоти с № № 30898.214.011 и 30898.214.051 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа.
Във връзка с постъпило искане от „АЛИАНС АГРИКОЛ – АЛАГ” ООД, с. Окоп по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземни съоръжения – тръбни кладенци в имот № 32740.21.611 по кадастралната карта на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа; имот № 56873.141.21 по кадастралната карта на с. Победа, общ. Тунджа; имот № 40484.42.11 по кадастралната карта с. Кукорево, общ. Тунджа; имоти с № № 30898.214.011 и 30898.214.051 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко“ в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Фос М“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко“ в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
 
 

Публикувано на 05.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
            Във връзка с постъпило искане от Динко Чиликов, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 05.07.2019г. до 19.07.2019 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 02.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водоснабдяване от подземни води  за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87374”
            Във връзка с постъпило искане от Община Ямбол, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Водоснабдяване от подземни води  за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87374”, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 02.07.2019г. до 15.07.2019 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.