ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 06.04.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж
.
Във връзка с постъпило искане от „Вертекс” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06. 04. 2020 г. до 19 04. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30.

Публикувано на 30.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство” в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, землище на гр. Крън
Във връзка с постъпило искане от „Суперабразив” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство” в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68 гр. Крън, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 30. 03. 2020 г. до 12 04. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30.

Публикувано на 27.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал“ в имот с идентификатор 27382.77.3 в гр. Елхово
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал“ в имот с идентификатор 27382.77.3 в гр. Елхово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 27.03.2020 г. до 10.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 27.03.2020 г. до 10.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица-Изток“ ЕАД разширение на депо за неопасни отпадъци „Обединено северно насипище”
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица-Изток“ ЕАД разширение на депо за неопасни отпадъци „Обединено северно насипище”, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 27.03.2020 г. до 10.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 20.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на система за капково напояване“ в имоти с № № 27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48.215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от „Съни Инвест 07“ ЕООД, гр. Елена по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване“ в имоти с № № 27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48.215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 20.03.2020 г. до 02.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 19.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.03.2020 г. до 02.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Жребчево 2” в землището на с. Баня, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Жребчево 2” в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.03.2020 г. до 02.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 17.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на  площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и  складово помещение с площ 256 м2” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Пив пласт” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и  складово помещение с площ 256 м2” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 17. 03. 2020 г. до 30 03. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30.