ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 17.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на кравеферма за 80 броя крави” 
в  имот с идентификатор 18157.33.6 гр. Гурково
Във връзка с постъпило искане от Величка Михнев, гр. Гурково  по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на кравеферма за 80 броя крави” в имот с идентификатор 18157.33.6  гр. Гурково на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 17.01.2019г. до 30.01.2019г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС” В ПИ № 35167.1.66 В ГР. КАЗАНЛЪК

Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къщи за гости и търговски комплекс” в пи № 35167.1.66 в гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
Информацията е на разположение от 17.01.2019 г. до 30.01.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 16.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ МАСИВИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОГИЛОВО, ОБЩ. ЧИРПАН.“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви в имоти с № № 48831.35.1, 48831.35.2, 48831.35.3, 48831.35.4, 48831.35.5, 48831.35.6, 48831.35.7, 48831.35.9, 48831.35.10, 48831.35.11, 48831.35.12, 48831.35.13, 48831.36.1, 48831.36.2, 48831.36.3, 48831.36.5, 48831.36.18, 48831.36.19, 48831.36.31 и 48831.36.32 с обща площ 9,8944ха в землището на с. Могилово, общ. Чирпан., с възложител: „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД, с. Могилово и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Информацията е на разположение от 16.01.2019 г. до 30.01.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 14.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДОБНИ НА ТЯХ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ПОДГОТОВКАТА ИМ С ДРУГИ ВИДОВЕ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, С ПОСЛЕДВАЩО ОПЛЗОТОВОРЯВАНЕ С ПРОИЗВОДСТВО НА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оплзотоворяване с производство на алтернативна енергия“ в имот № 27214.30.17 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора, с възложител: „Еко Сейф” ЕООД, гр. София и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.01.2019 г. до 28.01.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 03.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЛОЗЕ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛУШНИК, ОБЩ. СЛИВЕН
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозе” в землището на с. Глушник, общ. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
Информацията е на разположение от 03.01.2019 г. до 17.01.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.