ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 18.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен” на площадката на „Капрони” АД, гр. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане от  „Капрони” АД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен” на площадката на „Капрони” АД, гр. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 18.05.2022 г. до 31.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 09.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Увеличаване  капацитета на инсталация за производство на плочи от дървесни частици  /ПДЧ/” на площадката на „Кастамону България” АД, поземлен имот с идентификатор 16924.29.18, с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Кастамону България” АД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Увеличаване  капацитета на инсталация за производство на плочи от дървесни частици  /ПДЧ/” на площадката на „Кастамону България” АД, поземлен имот с идентификатор 16924.29.18, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 09.05.2022 г. до 22.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Увеличаване  капацитета на кравеферма и закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни”, поземлен имот с идентификатор 000205, с. Изгрев, общ. Елхово.
Във връзка с постъпило искане от  ЕТ „Делчев-25-Димитър Делчев” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за Увеличаване  капацитета на кравеферма и закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни”, поземлен имот с идентификатор 000205, с. Изгрев, общ. Елхово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 09.05.2022 г. до 22.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 28.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487. 24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от „АНТОАН-09” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487. 24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 28.04.2022 г. до 11.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 47980.2.3 землище на с. Мечкарево, общ. Сливен
.
Във връзка с постъпило искане от „ЕКО АСОРТИ-05” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 47980.2.3 землище на с. Мечкарево, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 26.04.2022 г. до 08.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 07.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Пълно оползотворяване на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 
Във връзка с постъпило искане от „Средна гора“ АД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Пълно оползотворяване на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 07.04.2022 г. до 21.04.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 06.04.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на козеферма и тръбен кладенец“ в имот № 72165.244.13 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица. 
Във връзка с постъпило искане от Емил Матеев, гр. Твърдица по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на козеферма и тръбен кладенец“ в имот № 72165.244.13 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.04.2022 г. до 20.04.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 05.04.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 68850. 526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от г-н  СТЕФАН КАЛЧЕВ по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 68850. 526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 05.04.2022 г. до 18.04.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.