НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси виж всички »

Старши експерт Управление на отпадъците и опазване на почвите


П Р О Т О К О Л
за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
3. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
 
Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
Не се допускат до интервю следните кандидати:
1. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/        ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Павлина Стоянова Буюклиева                                                                                          
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда – Общи положения;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания;
4. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
 
 • 1.Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ;
 • 2.Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 • 3.Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО;
 • 4.Обработва преписки по подадени заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на РИОСВ - Стара Загора;
 • 5.Изготвя експертни анализи и становища до компетентния орган по процедурите за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения и регистрационни документи по ЗУО;
 • 6.Води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО и със заинтересованите лица – заявители на административните услуги по издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и на регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците;
 • 7.Изготвя решения за издаване, откази за издаване, изменение и/или допълнение на регистрационни документи и разрешения и мотивирани решения за прекратяване на регистрацията, в установените от закона случаи;
 • 8.Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
 • 9.Участва и съдейства при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
 • 10.Проверява условията по издадени комплексни разрешителни и предписания.
 • 11.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
 • 12.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
 • 13.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
 • 14.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.
 
изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 
 
минимален ранг: V младши 
 
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;
 
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
 
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
 
• документи за кандидатстване:
 
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
 
• адрес: 
 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
 
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
 
 
• краен срок за подаване на документи: 
 
07.11.2018 г. 17:00