НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси виж всички »

Старши експерт Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти

П Р О Т О К О Л

за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.
 Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.

Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/

          ==================================================================================
СПИСЪК 
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление:     “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”,                                                                                                     
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на 22.11.2018 г. от 11:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Любомир Борисов Борисов
4. Павлина Стоянова Буюклиева
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон административните нарушения и наказания;
3. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
 
==============================================================================
Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" , отдел „Контрол на околната среда”, направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
 • 1.Анализира и обработва документи свързани с контрол по изпълненията на условията в издадени разрешителни по чл. 117 от ЗООС;
 • 2.Изготвя становища по подадени заявления и проекти за издаване на комплексни разрешителни;
 • 3.Проверява изпълнението на условията по издадени комплексни разрешителни и предписания;
 • 4.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
 • 5.Изготвя становища по процедури за промяна на комплексно разрешително;
 • 6.Създава и системно поддържа регистър на процедурите и разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения;
 • 7.Подпомага подготовката и провеждането на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети, в компетентността на РИОСВ;
 • 8.Изготвя и предоставя на МОСВ информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ;
 • 9.Контролира изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;
 • 10.Изготвя становища за Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители /ЕРИПЗ/ за ИАОС и води кореспонденция с операторите във връзка с регистъра.
 • 11.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
 • 12.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
 • 13.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки;
 • 14.Извършва дейности, свързани с прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС по отношение на спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, от организации, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);.
• изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 
• минимален ранг: V младши 
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
• адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева

• краен срок за подаване на документи: 
07.11.2018 г. 17:00