НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Сигнал за пяна по река Тунджа при Ямбол проверява РИОСВ

09.08.2018 г.
Експертите от екоинспекцията  в Стара  Загора съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – София проверяват сигнал за голямо количество пяна по река Тунджа в района на квартал „Златен рог” в Ямбол. Сигналът е получен днес около 11 часа. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени. 
На 18 юли  бяха подадени два сигнала  на „зеления” телефон за оцветяване на водата в бяло и наличие на пяна в този район, на които експертите се отзоваха незабавно. Беше извършен оглед на реката и взети три водни проби - една от отпадъчни води от мястото на заустване на „Индустриален колектор“ и две повърхностни – преди и след него. Резултатите от извършения лабораторен анализ показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: неразтворени вещества, ХПК (химична потребност от кислород), БПК5 (биологична потребност от кислород) и общ фосфор, за което РИОСВ – Стара Загора ще образува нова административно – наказателна процедура по Закона за водите на „В и К” – Ямбол като оператор на канализационната система.