НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Седемдесет и една контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през август

10.09.2014 г.
През август 2014 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 71 контролни проверки на 69 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда. Десет от проверките са по постъпили сигнали на електронната поща или дежурния телефон.
За нарушения на екологичното законодателство през месеца са стартирани 3 административно – наказателни процедури и е наложена една ежемесечна санкция на „Мини Марица изток“ ЕАД за Рудник „Трояново-3“, село Медникарово за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател сулфати.
В размер на 3 000 лв. е издаденото от директора наказателно постановление на „Ивонс“ ЕООД, град Велико Търново с площадка в с. Чинтулово, общ. Сливен за извършване на дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства без необходимото за тази дейност разрешително съгласно Закона за управление на отпадъците.