НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Санкции за 33 000 лв. наложи РИОСВ – Стара Загора през август

19.09.2018 г.
През август РИОСВ-Стара Загора провери 94 обекта . За установени пропуски в прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 63 предписания и 12 акта за установяване на административни нарушения. Пет са съставени за нарушения на Закона за водите, 3 - на Закона за опазване на околната среда и по 2 - на законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
РИОСВ издаде и 12 наказателни постановления на стойност 33 000 лв. Глоба в размер на 100 лв. е наложена на физическо лице от Ямбол за притежание и продажба на 3 екземпляра от защитения вид птица – Щиглец.  Друго физическо лице от Сливен е глобено с 500 лв. за нарушена промяна на ландшафта на Природен парк „Сините камъни” . Още едно физическо лице от село Селиминово, община Сливен е глобено с 1500 лв. за извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без регистрация по Търговския закон. Дружество от град Гълъбово е санкционирано с 2 000 лв. за неизпълнение на условие в разрешително за емисии на парникови газове.  На длъжностно лице от Ямбол е наложена санкция от 2 500 лв. за неизпълнение на предписание, дадено при извършена през март контролна проверка. Същото лице е санкционирано и с 2 200 лв. за установено превишение на индивидуални емисионни ограничения от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води. Имуществена санкция в размер на 2 200 лв. е наложена на дружество от Стара Загора за заустване на отпадъчни води на територията на община Павел баня без разрешително. Розоварна в град Гурково е санкционирана с 2 500 лв. за превишение на индивидуални емисионни ограничения,  въведени с разрешително за заустване на отпадъчни води. За същото нарушение е глобено с 3000 лв.и дружество в село Тенево, община Тунджа, област Ямбол. За неизпълнение на условия в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществени санкции от 3 000 лв. и 3 500 лв. са наложени на обекти в село Медникарово и в Ямбол. Последното наказателно постановление за 10 000 лв. е на обект в село Пъстрен, община Опан за неизпълнение на условие в комплексното разрешително по компонент води.