НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Санкции и глоби за над 450 хиляди лева наложи РИОСВ – Стара Загора през 2017 г.

23.02.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 1296 контролни проверки на 1054 обекта през 2017 г. От тях 772 планови и 524 извънредни проверки. Най – голям е процентът на извънредните проверки по жалби и сигнали, включително и на „зелен” телефон или електронна поща – 26. От общо подадените 163 сигнали и жалби, 28 са препратени по компетентност до други институции, а на останалите са извършени проверки на място. При извършения контрол е установено, че в 22% от случаите подадените сигнали са неоснователни.
За установяване на административни нарушения, експертите са съставили 67 акта и са издадени 62 наказателни постановления на обща стойност 437 800 лв. Най-много са нарушенията на Закона за опазване на околната среда - 25, 17 - на Закона за водите и 12 - на изискванията на Закона за биологичното разнообразие.
През 2017г. за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на определените емисионни норми и ограничения в съответни разрешителни или в комплексни разрешителни, с наказателни постановления от директора на РИОСВ-Стара Загора, на юридически лица са наложени 8 текущи и еднократни санкции по Закона за опазване на околната среда в размер на 18 427 лв.
Общо наложените имуществени санкции и глоби през изминалата година е 456 227 лв.