ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 21.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 „Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.” 
Във връзка с постъпило искане от Община Раднево, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Раднево за периода 2021-2028 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 27.01.2021 г. до 9.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4636(2)/20.09.2021 г.

Публикувано на 17.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1200 кWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.51, землище на с. Габарево, общ. Павел баня
Във връзка с постъпило искане от  „Солар СВ”  ООД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП –ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1200 кWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.51, землище на с. Габарево, общ. Павел баня, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4. Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4713(2)/16.09.2021 г.

Публикувано на 08.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“.
Във връзка с постъпило искане от „Агроконсулт 2004“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 27530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Информацията е на разположение от 08.09.2021 г. до 22.09.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4262(2)/30.08.2021 г.

Публикувано на 25.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица“ 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3719(4)/20.08.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3719(4)/20.08.2021 г.

Публикувано на 13.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане от „Тинтява Агро“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с № № 49494.320.18, 49494.319.626, 49494.318.33, 49494.318.27, 49494.318.22, 49494.317.624 и 49494.314.24 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 13.08.2021 г. до 27.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3753(2)/10.08.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане от „Сънбит“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с № № 49494.308.615, 49494.309.617, 49494.309.5, 49494.313.620 и 49494.313.621 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 13.08.2021 г. до 27.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3754(2)/10.08.2021 г.

Публикувано на 03.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на общ. Сливен за периода 2021 – 2027 г.“ 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3581(2)/30.07.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на общ. Сливен за периода 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 28.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г.  от Община Стралджа, гр. Стралджа по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 28.07.2021 г. до 11.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане Община Твърдица, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-554(2)/21.07.2021 г.