ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 22.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Подробен устройствен план за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за южната част на поземлен имот с идентификатор 65303.34.21 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-116(2)/19.02.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за южната част на поземлен имот с идентификатор 65303.34.21 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-116(2)/19.02.2021 г. 

Публикувано на 12.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 400 квт в имот с идентификатор 66041.12.69 в земището на с. Селиминово, общ. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-162(2)/11.02.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 400 квт в имот с идентификатор 66041.12.69 в земището на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-162(2)/11.02.2021 г. 

Публикувано на 05.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен, на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-161(2)/02.02.2021 г.

Публикувано на 01.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 „ПУП – План за застрояване за изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово
Във връзка с постъпило искане от „Солар Грийн Енерджи“ АД, гр. София по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП – План за застрояване за изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 01.02.2021 г. до 14.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-5985(2)/26.01.2021 г.

Публикувано на 27.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.” 
Във връзка с постъпило искане от Община Ямбол, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 27.01.2021 г. до 9.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-411/21.01.2021 г.

Публикувано на 21.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на Община Елхово  2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Елхово, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за„План за интегрирано развитие на Община Елхово  2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 21.01.2021 г. до 03.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-325/18.01.2021 г.

Публикувано на 08.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на община Мъглиж  2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Мъглиж, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за: „План за интегрирано развитие на община Мъглиж  2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 08.01.2021 г. до 21.01.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.