АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

29.06.2016 г.
Според изискванията на НАРЕДБА № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. към Заявлението за подпомагане по приложение № 10 т. 27 е необходимо да се представи копие от влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ОС), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение (ИП), респективно се съгласува планът/програмата/проектът. 

За издаването на необходимия документ следва да се подадат в РИОСВ Стара Загора:
1.    Уведомление за инвестиционно предложение; (изтегли формуляра)
2.    Актуални скици на имотите;
3.    Документ, удостоверяващ правата на възложител;
4.    Производствена програма за развитие на стопанството;
5.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект от ОДБХ.