ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Решения по ОВОС

Публикувано на 15.11.2019г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4- 3/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик”, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня.

Публикувано на 30.08.2019г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 2- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки" в поземлен имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства -строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, общ. Тунджа.

Публикувано на 20.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 3/2017 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”

Публикувано на 19.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 6 - 4/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на индустриални минерали -габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка“, находище „Болярка“ в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово.
 

Публикувано на 30.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4 - 2/2016 г. инвестиционно предложение: „Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово“ по открит способ и транспортиране до обогатителна фабрика“, разположено в землищата на селата Межда, Бояджик и Златари, общ. Тунджа и с. Прохорово, общ. Нова Загора.

Публикувано на 12.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА №3-1/2016 на инвестиционно предложение за „Промяна в капацитет на действащи инсталации, монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково покритие” Промишлена зона - УПИ 1У-6 кв.1 и VII -6 квЛ с. Тенево, общ. Тунджа с възложител: „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево, община Тунджа

Публикувано на 13.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно предложение за “Добив на нефтошисти от находище "Боров дол" разположен в землището на с. Боров дол, общ. Твърдица, с инвеститор "Мин Инвест" ЕООД
Решение по ОВОС № 2-1/2015 г. 402 Kb (pdf) свали