ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Решения по ОВОС

Публикувано на 20.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 3/2017 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”

Публикувано на 19.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 6 - 4/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на индустриални минерали -габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка“, находище „Болярка“ в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово.
 

Публикувано на 30.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4 - 2/2016 г. инвестиционно предложение: „Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово“ по открит способ и транспортиране до обогатителна фабрика“, разположено в землищата на селата Межда, Бояджик и Златари, общ. Тунджа и с. Прохорово, общ. Нова Загора.

Публикувано на 12.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА №3-1/2016 на инвестиционно предложение за „Промяна в капацитет на действащи инсталации, монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково покритие” Промишлена зона - УПИ 1У-6 кв.1 и VII -6 квЛ с. Тенево, общ. Тунджа с възложител: „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево, община Тунджа
Решение № 3-1/2016 г. 936 Kb (pdf) свали

Публикувано на 13.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно предложение за “Добив на нефтошисти от находище "Боров дол" разположен в землището на с. Боров дол, общ. Твърдица, с инвеститор "Мин Инвест" ЕООД
Решение по ОВОС № 2-1/2015 г. 397 Kb (pdf) свали

Публикувано на 17.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно предложение за “Предприятие за преработка до ‘12 000 т/год. сурова вълна” в имот с идентификатор 67338.601.65 в гр. Сливен с възложител: „ЛЕМПРИЕР УУЛ” ЕООД, гр. Сливен.
Решение по ОВОС № 1-1-2015 г. 174 Kb (PDF) свали

Публикувано на 20.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ „Кереч търла”, разположени в землищата на селата Едрево, общ. Николаево, Оряховица и Братя Кунчеви, общ Стара Загора.
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 8-6/2013 г. 576 Kb (pdf) свали