НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Регистрирани превишения на Алармения праг за серен диоксид от мониторингов пункт за качеството на атмосферния въздух – Автоматична измервателна станция Гълъбово

14.03.2020 г.
В 17:00, 18:00 и 19:00 часа на 14.03.2020 г. Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово отчете превишения на праговата стойност на Алармения праг в три последователни часа по показател серен диоксид. 
–  в 17:00 часа – 983.76 микрограма на куб. м.
–  в 18:00 часа – 658.93 микрограма на куб. м.
–  в 19:00 часа – 963.46 микрограма на куб. м.
Предприети мерки: РИОСВ – Стара Загора е издала предписания на четирите топлоелектрически централи от комплекса „Марица изток“, включително и втори такива, изискващи намаляване на емисиите на серен диоксид при експлоатацията на горивните инсталации, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.
Прогноза: наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.