НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора започна 6 административно-наказателни процедури през декември

25.01.2019 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 70 контролни проверки на 53 обекта на териториалния си обхват през последния месец на 2018 г. От тях 41 са планирани, а 29 – извънредни, по сигнали на граждани, издавани предписания, подадени заявления по законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
В рамките на контролната дейност са издадени 38 предписания и са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения. Три от наказателните процедури са стартирани за установени нарушения на Закона за водите и по една за нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за биологичното разнообразие.
През декември директорът на РИОСВ - Стара Загора е издал 4 наказателни постановления в размер на 19 500 лв. С 2000 лв. е глобено физическо лице от старозагорското село Братя Кунчеви за нарушение на Закона за управление на отпадъците. При проверка по сигнал експертите на  РИОСВ – Стара Загора са установили извършване на дейности с излезли от употреба МПС-та без необходимата регистрация по Търговския закон. С 2500 лв. и 3000 лв. е санкционирано дружество от Раднево за обектите си в селата Медникарово и Трояново за превишения на индивидуалните  емисионни ограничения по Закона за водите. За нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси имуществена санкция от 12 000 лв. е наложена на дружество от Ямбол.
За установено превишение на нормите за допустими емисии в отпадъчните димни газове на обект от град Котел е наложена текуща месечна санкция в размер на 208 лв.