НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора със 147 проверки през ноември

19.12.2017 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора извършиха 147 проверки на 131 обекта през ноември. Дадени са 86 предписания за отстраняване на нарушения и са съставени 10 акта, от които 2 за неизпълнение на предписания. През ноември е наложена една санкции и са издадени 9 наказателни постановления на стойност 94 400 лв. Събраната сума от наложени санкции, включително за предишни периоди е в размер на 907 лв. и е разпределена на съответните общини, на чиято територия е санкционирания субект. Най – голяма сума от санкции е постъпила в община Стралджа - 678,40 лв.
Три наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на обща стойност 7000 лв. са издадени на обекти в Стара Загора, Сливен и Гълъбово. Две са наложените имуществени санкции за неизпълнения на условия в комплексните разрешителни на обекти в Гълъбово и Раднево съответно за 12 000 лв. и 30 000 лв. За нерегламентирано заустване на отпадъчни води, наказателни постановления от 4 000 лв. и 5 000 лв. са издадени на обекти в Стара Загора и Сливен. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения и нарушение на Закона за водите, имуществена санкция от 35 000 лв. е наложена на обект в Казанлък. Последното наказателно постановление е издадено на дружество в Нова Загора за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
Акценти в контролната дейност на инспекцията бяха проверките в защитени територии и защитени зони от Европейската мрежа Натура 2000 относно режимите и забраните в заповедите им за обявяване, на търговски обекти за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване. Десет процента от проверените обекти през ноември са от текстилната промишленост, а целта е да се установи прилагането на Закона за управление на отпадъците по отношение на отпадъците, генерирани от дейността им. При извършените проверки на тези обекти не се установи нарушение на нормативната уредба, не са издавани предписания и налагани имуществени санкции.