НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора със 104 проверки през юли

25.08.2016 г.
Експертите от РИОСВ – Стара Загора извършиха през юли 104 контролни проверки на 96 обекта. От тях 62 са планови и 42 извънредни. За пропуски в прилагането на екологичното законодателство са дадени 64 предписания. Стартирани са 27 административно–наказателни процедури, наложени са една нова санкция и една принудителна мярка чрез пломбиране. През месеца са постъпили 2 454 лв. от санкции, от тях 1 898 лв. са разпределени на общините, на чиято територия е обекта - замърсител. Общината с най – голям приход от наложени санкции е Стралджа, на която са преведени 1 610 лв.
За установени нарушения в три защитени зони от  Натура 2000,  РИОСВ - Стара Загора е образувала 26 административно - наказателни процедури на физически и юридически лица. При проверки на място, чрез GPS – приемник, експертите установиха разораване и превръщане на пасища и мери в обработваеми земи.  Последната наказателна процедура е на физическо лице от село Чинтолово, което разкомплектова излезли от употреба МПС без регистрация и регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
За замърсяване на атмосферния въздух по показатели въглероден оксид и прах в представени собствени периодични измервания е наложена една нова санкция в размер на 193 лв.
РИОСВ – Стара Загора приложи и принудителна мярка- пломбиране на 5 газотурбинни агрегати на компресорна станция в село Лозенец, община Стралджа. Мярката е поради промяна на комплексното разрешително на оператора.