НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора проверява сигнал за наличие на измряла риба в язовир „Розов кладенец”

10.07.2015 г.
Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора извършват съвместна проверка по сигнал за наличие на измряла риба в язовир „Розов кладенец”, землището на село Обручище, община Гълъбово. 
На място, по канала, в който заустват отпадъчните си води ТЕЦ „Брикел” експертите са наблюдавали количества измрели сом и шаранови риби. Измрелите екземпляри се наблюдават и в ръкава на язовир „Розов кладенец”, преди каменната дига.
Регионална лаборатория – Стара Загора ще вземе две водни проби – първата от пробовземната точка на ТЕЦ „Брикел”, преди заустване в язовира, съгласно издаденото им комплексно разрешително, а втората от повърхностна вода от язовир „Розов кладенец” в близост до каменната дига.
Показателите, които ще се анализират на място са активна реакция, остатъчен хлор и температура при първата проба, а втората проба - по показатели температура, активна реакция и разтворен кислород. Пробите ще бъдат анализирани и в лабораторни условия, по показатели, определени от Басейнова дирекция - Пловдив и съгласно действащото разрешително на ТЕЦ „Брикел”.