НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора проверява сигнал за изтичане на фекални води в река Тунджа

03.04.2017 г.
РИОСВ–Стара Загора ще извърши контролна проверка по изнесени обстоятелства в излъчен репортаж по национални и местни медии, за изтичане на фекални води в река Тунджа - в района на хотел „Тунджа”, квартал „Златен рог” в град Ямбол. За изясняване на всички обстоятелства ще бъдат сезирани и други компетентни институции, а резултатите ще бъдат своевременно оповестени.
 
Последният постъпил сигнал в РИОСВ-Стара Загора за изтичане на фекални води в посочения участък на река Тунджа е от края на 2015 г. Извършената незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ - Стара Загора, съвместно със служители на община Ямбол, установи че вече е преустановено изтичането на битово-фекални отпадъчни води, а причината са дейности по реконструкцията на Главен колектор ІХ при реализирането на интегрирания воден цикъл на града. Възложител на проекта за водния цикъл на град Ямбол е община Ямбол и притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване за етапа на проектиране и строителство на „Канализационна система и ГПСОВ гр. Ямбол”, издадено от БД ИБР гр. Пловдив.
 
За действащата канализационна система на град Ямбол има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води  на ВиК-Ямбол за обект в експлоатация без изградена ГПСОВ. Обектът подлежащи веднъж годишно на задължителен емисионен контрол, съгласно заповед на министър на околната среда  и водите. Последната проверка с извършени пробонабирания е през октомври 2016г. При нея се установиха превишения на индивидуалните емисионни норми, за което на дружеството, експлоатиращо канализационната система е съставен акт и издадено наказателно постановление по Закона за водите.