НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора, провери сигнал за разораване на площи в защитена зона от мрежата Натура 2000

07.10.2015 г.
РИОСВ – Стара Загора, извърши проверка по постъпил сигнал за разораване на площи и унищожаване на лалугерови колонии в землището на с. Тополчане, общ. Сливен. Сигналът е подаден от неправителствена организация и медии на 5 октомври 2015 г. На място, чрез GPS – приемник се установи, че разораните имоти не попадат в обхвата на защитена зона BG0002058  „Сините камъни – Гребенец”, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите през 2008 г. За разораните имоти не са приложими наложените забрани в заповедта за обявяване и не са установени нарушения.
Защитената зона е обявена с цел опазване и поддържане на местообитанията на над 40 вида птици, сред които са царския орел, скален орел, белоопашат мишелов, късопръста чучулига, ориенталско каменарче,  които използват територията за изхранване и гнездене.