НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери инсталацията за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа

09.12.2019 г.
На 7 декември експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора извършиха извънредна проверка във връзка с възникнал инцидент в инсталация за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа.
Оператор на инсталацията е СД „Невега-Станев и Сие“, притежаващо регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден от РИОСВ - Стара Загора
На място проверяващите констатираха, че на 6 декември около 15 часа се е разрушила конструкцията на биореактора на инсталацията, при което е възникнал разлив на течна фракция (животинска тор) на площадката. Площадката е бетонирана. Извън територията на площадката не са установени разливи. Няма опасност от замърсяване на околната среда. 
 До управителя на дружеството са дадени 4 задължителни предписания за предприемане на действия по почистване на площадката от разлива и уведомяване на РИОСВ - Стара Загора за предприетите мерки, както и представяне на допълнителна информация и документи относно отчетността по отпадъците, качеството на готовия продукт и въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията.
РИОСВ - Стара Загора ще извърши последващ контрол за проследяване изпълнението на дадените предписания.