НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора провери 93 обекта през март

19.04.2016 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 99 контролни проверки на 93 обекта през март и издадоха 38 предписания. На обща стойност 59 500 лв. са издадените от директора пет наказателни постановления.
 Глоба от 500 лв. е наложена на физическо лице от град Стралджа за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. В размер на 2000 лв. е наложената имуществена санкция на дружество в град Ямбол за установено заустване на отпадъчни води в отводнителен канал без разрешително от Басейнова дирекция - Пловдив по Закона за водите. 
Топлоелектрическа централа в Енергиен комплекс „Марица изток” е санкционирана с 2000 лв. за неизпълнение на дадено предписание, с което е изискано намаляване на работещи мощности. На същото дружество са наложени и още две имуществени санкционирани в размер на 25 000 и 30 000лв. за установени неизпълнения на условия в комплексното им разрешително в частта неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и интензивно миришещи вещества.
Преведените суми от налагани санкции, включително и през предходни периоди, са на стойност 2409 лв.