НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора провери 88 обекта през ноември 2016 г.

15.12.2016 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 102 проверки на 88 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград през ноември. За установени нарушения са издадени 62 предписания, от които 43 на операторите на топлоелектрическите централи в Енергиен комплекс „Марица изток” за недопускане замърсяването на атмосферния въздух. За периода са стартирани три административно–наказателни процедури за нарушения на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.
От директора на РИОСВ-Стара Загора са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции или глоби в размер на 2 500 лв. Глоба в размер на 100 лв. е наложена на физическо лице от село Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол за установено разораване и обработване на земя – пасище в защитена зона „Западна Странджа”, с което е нарушен Законът за биологичното разнообразие (ЗБР). С по 200 лв., за същото нарушение на ЗБР, са наложени имуществени санкции на „Гранитец Агро” ЕООД, с. Роза, община Тунджа за разораване в ЗЗ „Западна Странджа” и на ЕТ „Делчев - 25’’ Димитър Делчев, с. Изгрев, общ. Елхово в защитена зона „Сакар”. Четвъртата имуществена санкция, на стойност 2 000 лв. е наложена на -,,Ремотекс М’’ ООД, гр. София за неизпълнение на дадено предписание, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда.
Събраните суми от наложени санкции, включително и през предходни месеци, са в размер на 2 153,94 лв. От получените суми 1 723,15 лв. са преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общината получила най - голям приход от наложени санкции е община Стралджа (1610,40 лв.).